1396/01/20

آيا مي دانيد ...

آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
سقف وام قرض الحسنه از 150 ميليون ريال به 200 ميليون ريال افزايش يافته است.  (بر اساس مصوبه اخير كميسيون مقررات و نظارت بر موسسات اعتباري بانك مركزي ج.ا.ا)
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
وام گيرنده جهت ثبت اطلاعات مورد نياز پرونده تسهيلاتي خود در سامانه تسهيلات آنلاين نيازمند داشتن حساب نزد اين بانك مي باشد، ليكن ضامن/ضامنين براي ضمانت تسهيلات و ثبت اطلاعات در سامانه يادشده، نيازمند داشتن حساب نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران نمي باشند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
با راه اندازي سامانه تسهيلات آنلاين، براي اشخاص حقيقي دارنده حساب(جاري/ پس انداز) نزد اين بانك، جهت تسريع در تشكيل پرونده فيزيكي تسهيلات ، امكان ارائه مدارك مورد نياز پرونده بصورت الكترونيكي فراهم گرديده است.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقيقي دارنده حساب نزد اين بانك ، مي توانند بدون مراجعه حضوري به شعب ، درخواست تسهيلات خود را بصورت اينترنتي از طريق سامانه تسهيلات آنلاين جهت بررسي شعبه دارنده حساب ارسال و پيگيري نمايند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
با توجه به راه اندازي سامانه تسهيلات آنلاين ، متقاضيان تسهيلات با ارسال مدارك خود و ضامن/ضامنين در سامانه يادشده جهت استعلام و بررسي صحت مستندات، دفعات مراجعه خود و ضامن/ضامنين را به حداقل كاهش داده و صرفاً يكبار براي تطبيق مدارك و امضاي مستندات پرونده تسهيلات در شعبه حضور مي يابند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
با توجه به راه اندازي سامانه تسهيلات آنلاين ، امكان ارسال درخواست انتقال امتياز ميانگين حساب محقق شده صاحب حساب به افراد درجه يك ايشان جهت بهره مندي از تسهيلات فراهم گرديده است.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
با توجه به راه اندازي سامانه تسهيلات آنلاين ، متقاضي دريافت تسهيلات در صورت ايجاد ميانگين حساب و كسب امتياز، مي تواند از بين پيشنهادات ارائه شده از سوي سامانه با مشاهده مبلغ تسهيلات متعلقه و ميزان تقريبي اقساط مربوطه و مدت بازپرداخت آن، تسهيلات خود را انتخاب و با تأييد سيستمي، درخواست خود را جهت بررسي به شعبه مربوطه ارسال نمايد.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقيقي دارنده حساب نزد اين بانك، مي توانند تسهيلات خود را كه در ماه هاي آتي نياز دارند، درخواست آن را در سامانه تسهيلات آنلاين ثبت و مقدمات و مستندات مورد نياز پرونده تسهيلاتي خود را قبل از موعد مقرر تشكيل، تكميل و امكان واريز تسهيلات توسط بانك را در پايان بازه مورد نظر فراهم نمايند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
بمنظور استفاده اشخاص حقيقي دارنده حساب نزد اين بانك از سامانه تسهيلات آنلاين،"راهنماي سامانه تسهيلات آنلاين مشتريان" تهيه و جهت بهره برداري طراحي گرديده است.    
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اخذ سفته در اعطاي تسهيلات قرض الحسنه الزامي نبوده و حذف گرديده است.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
واگذاري امتياز ميانگين حساب مشتريان به(پدر،مادر،همسر، فرزند،برادر،خواهر) خود يا همسر و همچنين نوه، عروس و داماد صاحب حساب در صورت حفظ ساير ضوابط و شرايط جاري بانك امكان پذير است.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
در بانك قرض الحسنه مهر ايران قابليت اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي در صورت اكتساب ميانگين حساب، با بازپرداخت يك قسط 2،3،4،6،12 ماهه فراهم مي باشد.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
امكان اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي با اولويت امتياز حاصله از ميانگين حساب از 3ماه تا 3سال با بازپرداخت هاي كمتر از 60 ماه فراهم گرديده است.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقيقي و حقوقي خيّر پس از افتتاح حساب نزد بانك و ايجاد ميانگين حساب، از امتياز و اعتبار حاصل از گردش حساب خود، افراد نيازمند را جهت اخذ تسهيلات به بانك معرفي نمايند تا بانك از محل منابع قرض الحسنه خود، نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به آنها اقدام نمايد.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
 اشخاص حقيقي و حقوقي خيّر مي توانند منابعي را جهت پرداخت تسهيلات به معرفي شدگان خود بهمراه حمايت مالي بانك اختصاص دهند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
امكان اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و معرفي شدگان اشخاص حقوقي با نرخ كارمزد كمتر از 4% در سال نيز پيش بيني گرديده است.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
امتياز خوش حسابي براي وام گيرندگاني كه اقساط تسهيلات خود را به موقع واريز مي نمايند در مواعد تسهيلات آتي ايشان پيش بيني گرديده است.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقيقي مي توانند با ارائه وثيقه نقدي، بدون سپري شدن دوره انتظار نيز از تسهيلات اين بانك بهره مند گردند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقيقي مي توانند با ايجاد معدل حساب از تسهيلات قرض الحسنه طرح هاي يكم و دوم پيوند مهر ايران، علاوه بر تسهيلات قرض الحسنه ازدواج سامانه بانك مركزي ايران، به ترتيب حداكثر 400 و 800 ميليون ريال با رعايت سقف فردي براي خود و مابقي براي بستگان درجه يك استفاده نمايند. 
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقوقي مي توانند با افتتاح حساب و ايجاد ميانگين حساب، امكان ارائه تسهيلات قرض الحسنه از محل منابع بانك را براي كاركنان خود فراهم نمايند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقوقي مي توانند با تمركز منابع درنظر گرفته شده نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران، از حمايت مالي بانك بهمراه وجوه خود توأمان جهت ارائه تسهيلات قرض الحسنه به هريك از پرسنل شركت بهره مند گردند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقوقي مي توانند با تمركز منابع در نظر گرفته شده نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران و حفظ آن براي مدتي مشخص حسب درخواست خود، از حمايت مالي بانك حتي بدون استفاده از وجوه آورده شركت، جهت ارائه تسهيلات قرض الحسنه به هريك از پرسنل شركت استفاده نمايند.
 
 آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اين امكان فراهم گرديده تا مشتريان بانك با مراجعه به منوي خدمات بانكي ، قسمت طرح ها و متعاقباً تسهيلات امتيازي مهر ايران، از ميزان ميانگين حساب مورد نياز جهت بهره مندي از تسهيلات قرض الحسنه بانك با در نظر گرفتن توان پرداخت اقساط ايشان مطلع گردند.

بازدید:
3084
اطلاعات مرتبط
 
Powered by DorsaPortal