1396/01/20

آيا مي دانيد ...

آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اخذ سفته در اعطاي تسهيلات قرض الحسنه الزامي نبوده و حذف گرديده است.
  
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
واگذاري امتياز ميانگين حساب مشتريان به(پدر،مادر،همسر، فرزند،برادر،خواهر) خود يا همسر و همچنين نوه، عروس و داماد صاحب حساب در صورت حفظ ساير ضوابط و شرايط جاري بانك امكان پذير است.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
در بانك قرض الحسنه مهر ايران قابليت اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي در صورت اكتساب ميانگين حساب، با بازپرداخت يك قسط 2،3،4،6،12 ماهه فراهم مي باشد.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
امكان اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي با اولويت امتياز حاصله از ميانگين حساب از 3ماه تا 3سال با بازپرداخت هاي كمتر از 60 ماه فراهم گرديده است.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقيقي و حقوقي خيّر پس از افتتاح حساب نزد بانك و ايجاد ميانگين حساب، از امتياز و اعتبار حاصل از گردش حساب خود، افراد نيازمند را جهت اخذ تسهيلات به بانك معرفي نمايند تا بانك از محل منابع قرض الحسنه خود، نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به آنها اقدام نمايد.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
 اشخاص حقيقي و حقوقي خيّر مي توانند منابعي را جهت پرداخت تسهيلات به معرفي شدگان خود بهمراه حمايت مالي بانك اختصاص دهند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
امكان اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و معرفي شدگان اشخاص حقوقي با نرخ كارمزد كمتر از 4% در سال نيز پيش بيني گرديده است.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
امتياز خوش حسابي براي وام گيرندگاني كه اقساط تسهيلات خود را به موقع واريز مي نمايند در مواعد تسهيلات آتي ايشان پيش بيني گرديده است.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقيقي مي توانند با ارائه وثيقه نقدي، بدون سپري شدن دوره انتظار نيز از تسهيلات اين بانك بهره مند گردند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقيقي مي توانند با ايجاد معدل حساب از تسهيلات قرض الحسنه طرح هاي يكم و دوم پيوند مهر ايران، علاوه بر تسهيلات قرض الحسنه ازدواج سامانه بانك مركزي ايران، به ترتيب حداكثر 400 و 800 ميليون ريال با رعايت سقف فردي براي خود و مابقي براي بستگان درجه يك استفاده نمايند. 
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقوقي مي توانند با افتتاح حساب و ايجاد ميانگين حساب، امكان ارائه تسهيلات قرض الحسنه از محل منابع بانك را براي كاركنان خود فراهم نمايند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقوقي مي توانند با تمركز منابع درنظر گرفته شده نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران، از حمايت مالي بانك بهمراه وجوه خود توأمان جهت ارائه تسهيلات قرض الحسنه به هريك از پرسنل شركت بهره مند گردند.
 
آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اشخاص حقوقي مي توانند با تمركز منابع در نظر گرفته شده نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران و حفظ آن براي مدتي مشخص حسب درخواست خود، از حمايت مالي بانك حتي بدون استفاده از وجوه آورده شركت، جهت ارائه تسهيلات قرض الحسنه به هريك از پرسنل شركت استفاده نمايند.
 
 آيا مي دانيد در بانك قرض الحسنه مهر ايران:
اين امكان فراهم گرديده تا مشتريان بانك با مراجعه به منوي خدمات بانكي ، قسمت طرح ها و متعاقباً تسهيلات امتيازي مهر ايران، از ميزان ميانگين حساب مورد نياز جهت بهره مندي از تسهيلات قرض الحسنه بانك با در نظر گرفتن توان پرداخت اقساط ايشان مطلع گردند.

بازدید:
1283
اطلاعات مرتبط
Powered by DorsaPortal