آنچه كه بايد در رابطه با سفته بدانيد چيست؟

سفته از نمونه اسناد و اوراق تجاري و مالي به شمار مي رود كه استفاده آن در مناسبات و مراودات اقتصادي و تجاري رايج و مرسوم مي باشد.

اگرچه در مقايسه با سالهاي گذشته، ضريب اتكا و استفاده از اين سند تجاري تا حدودي كاهش يافته، لذا همچنان اين اوراق به عنوان ضمانتي رايج در تعاملات اقتصادي رد و بدل مي شود.
در ذيل اين گزارش تلاش مي شود از دو منظر حقوقي و اقتصادي، ضروريات، الزامات و ظرافت هاي لازم براي تضمين هر چه بيشتر و راهكارهاي جلوگيري از بروز سوء استفاده اي احتمالي از اين اوراق مالي، تبيين و بررسي شود.
به واقع، سفته، نوعي از سند پرداخت محسوب مي شود كه به موجب آن متعهد و ذينفع در جهت تضمين تعامل و مراوده تجاري و اقتصادي خويش آن را مورد استفاده قرار مي دهند.
يكي از موارد حائز اهميت در خصوص سند مذكور، به امضاي متعهد معطوف مي شود كه به واقع، سفته بدون امضاء، فاقد اعتبار مي باشد.
به عبارت ديگر، درج و مرقوم شدن امضاء در پاي سفته، دال بر تعهد فرد متعهد نسبت به پرداخت مبلغ مقرر خواهد بود كه البته در مواردي اين اوراق(سفته)و امضاء درج شده بر آن، به عنوان تضميني از باب يك همكاري، توافق و يا تفاهمنامه مورد استفاده قرار مي گيرد.
يكي از تفاوت هاي ميان سفته و چك به سقف مبلغي معطوف مي شود كه در اوراق سفته لحاظ شده، به اين ترتيب كه مثلا سفته اي كه اعتبار آن 10 ميليون ريال مقرر و معين شده، فراتر از آن قابليت ضمانت يا تعهد پرداخت نخواهد داشت.
به تعبير ديگر، سفته مذكور، نهايتا تا مبلغ يك ميليون تومان و جاهت دارد و در صورتي كه ارزش ضمانت يا معامله يا قرارداد مرقوم شده فراتر از اين ميزان باشد، يا بايد نسبت به خريد و تهيه اوراقي كه ارزش ريالي آن بيشتر است اقدام شود و يا اينكه با تهيه تعداد اوراق يا سفته بيشتر، ارزش ريالي سفته را متناسب با رقم مورد معامله يا مفاهمه ارتقاء بخشيد.


ضوابط و قوانين تعريف شده در خصوص سفته و پيگيري دعاوي حقوقيِ مرتبط با آن

قاعد تا زماني سفته به عنوان مطالبه اي در قالب حقوقي به جريان خواهد افتاد كه متعهدِ سفته در تامين تعهدات خويش، قصور، كم كاري يا شانه خالي كرده است.
طبيعتا در چنين شرايطي، دارنده سفته مي تواند در سر رسيد قيد شده نسبت به مطالبه سفته مبادرت ورزد و در صورت عدم پرداخت ،توسط متعهد، دارنده اوراق مذكور بايد ظرف مدت زماني 10 روز از تاريخ سر رسيد، نسبت به واخواست سفته اقدام نمايد.
واخواست، اعتراض رسمي به سفته اي كه در سر رسيد مقرر پرداخت نشده محسوب مي شود كه عليه صادر كننده سفته به جريان مي افتد.
لازم به ذكر است كه واخواست بايد بصورت رسمي به صادر كننده سفته ابلاغ شود كه اين امر بواسطه برگه هاي چاپي كه از طرف دادگستري تهيه شده، انجام مي پذيرد كه البته در كنار اين اوراق، واخواست نامه اي نيز از طرف بانك ها وجود دارد كه مورد استفاده قرار مي گيرد.
در واخواست، رونوشت كامل سفته مرقوم مي شود و دستور پرداخت وجه سفته بوسيله دادگاه در آن قيد مي گردد. واخواست نامه با استفاده از كاغذ و كاربن در سه نسخه مشابه، شامل يك نسخه اصل و دو نسخه رو نوشت، تنظيم مي شود و توسط واخواست كننده امضاء و پس از چسباندن تمبر كه مبلغ آن از سوي دادگاه معين و مشخص مي شود، توسط مامور اجرا به صادر كننده سفته ابلاغ مي شود.
نسخه اصلي واخواست نامه به شخص واخواست كننده و نسخه دوم آن نيز به فرد متعهد و صادر كننده سفته ابلاغ مي شود و نسخه سوم نيز در دفتر واخواست دادگاه بايگاني مي شود.
براي استفاده از مسئوليت تضامني پيش نويس ها، دارنده سفته بايد ظرف مدت يكسال از تاريخ واخواست، واخواست خود را به دادگاه تقديم و ارائه نمايد و در صورت عدم رعايت اين امر و بازه زماني اشاره شده، طرح دعوي عليه فرد يا افرادي كه سفته را پشت نويسي كرده اند، پذيرفته شدني نخواهد بود.
توقيف اموال فرد صادر كننده(در صورت عدم تامين تعهدات خويش مطابق با سفته هاي صادر شده)از نمونه راهكارهايي است كه فرد واخواست كننده مي تواند با طرح آن نسبت به وصول مطالبه خود اقدام كند كه البته حصول اين امر،مستلزم طي مراحل قانوني خاص به خود توسط مرجع رسيدگي كننده مي باشد.

عمده ترين آفت سفته، به جعل احتمالي آن معطوف مي شود

عمده ترين آفت سفته، به بحث جعل آن باز مي گردد كه با رعايت موارد و نكاتي مي توان، ضريب سوء استفاده و جعل آن را كاهش داد.
قيد شماره سند سفته در قراردادهاي تنظيمي، تهيه رونوشت يا كپي از سفته، وجود شاهد و مطلع در هنگام تنظيم اوراق مذكور، اجتناب و پرهيز از ايجاد خط خوردگي در هنگام تنظيم و قيد تاريخ سر رسيد از نمونه مولفه ها و مواردي است كه لحاظ كردن آن مي تواند احتمال بروز سوء استفاده را به حداقل ممكن كاهش دهد.
بسته شدن اطراف مرقومات و نوشته ها و محدود ساختن فضاي خالي آن و به حداقل رساندن فاصله ميان امضاء و موارد نوشته شده از ديگر تدابير و تمهيداتي به شمار مي رود كه مي تواند از بروز بسياري از مشكلات و سوء استفاده اي احتمالي در ارتباط با سفته جلوگيري نمايد.

تاریخ:
1396/06/01
بازدید:
2552
منبع:
تصاویر مرتبط


  فیلم مرتبط
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

  ارسال نظرات
  نام
  پست الکترونیک
  شماره تلفن
  توضیحات
  تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  Powered by DorsaPortal