تعريف ضمانت نامه بانكي

يكي از خدمات مهم بانك ها به مشتريان خود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه مي باشد.

تعريف ضمانت نامه
يكي از خدمات مهم بانك ها به مشتريان خود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه مي باشد. بانك ها با اين اقدام علاوه بر كسب سود، مبادلات اقتصادي را تسهيل و به رشد اقتصادي يك جامعه كمك مي كنند. از اين رو، مي توان انتظار داشت اغلب بانك ها توجه ويژه اي به اين بخش داشته باشند و با توان افزوده اي، در اين بخش ورود پيدا كنند تا بتوانند سهم مناسبي از بازار صدور ضمانت نامه را به خود اختصاص دهند.
ضمانت نامه بانكي چيست؟
ضمانت نامه بانكي قرارداد يا سندي است كه به موجب آن صادر كننده(ضامن) حسب درخواست متقاضي (مضمون عنه) تعهد مي كند بدون هيچ قيد و شرط عندالمطالبه يا در سررسيد معين مبلغ معيني وجه نقد از بابت موضوع خاصي كه مربوط به مضمون عنه است به ذينفع (مضمون له) يا به حواله كرد او پرداخت نمايد.
از اين رو اهميت ضمانت نامه و تعهداتش براي بانك به مانند تسهيلات پرداختي بسيار زياد مي باشد و دقت در صدور ضمانت نامه و اعتبارسنجي مشتري از پيش نياز هاي مهم صدور ضمانت نامه مي باشد.
نقطه شروع و تكيه گاه اصلي ضمانت نامه بانكي، درخواست و دستور مشتري بانك است كه او را ضمانت خواه يا مضمون عنه گويند و مبناي آن قراردادي است كه قبلاً بين ضمانت خواه و ذينفع ضمانت نامه منعقد شده است.
 
انواع ضمانت نامه ها
1-ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده
سازمانها و دستگاه هاي دولتي و عمومي، خريد مايحتاج عمده و فروش وسايل و لوازم مازاد بر احتياج خود و همچنين انجام طرح هاي ساختماني و ساير موارد مشابه را با درج آگهي رسمي در جرايد كثيرالانتشار و روزنامه هاي محلي از طريق مناقصه يا مزايده انجام مي دهند. لذا اينگونه موسسات به منظور جلوگيري از انصراف داوطلب برنده مناقصه يا مزايده از امضاي قرارداد، از شركت كنندگان در مناقصه يا مزايده مي خواهند به همراه پيشنهادات خود ضمانت نامه بانكي ارائه نمايند.
اين نوع ضمانت نامه بر حسب مورد، ضمانت نامه شركت در مزايده يا مناقصه ناميده مي شود.
2- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
پس از انجام مناقصه، كارفرما جهت تضمين حسن انجام كار توسط پيمانكار از وي ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تقاضا مي كند. اين ضمانت نامه معمولاً تا پايان اتمام قرارداد نزد كارفرما باقي مي ماند و در صورتي كه پيمانكار نتواند به تعهدات خود عمل نمايد و پروژه را انجام دهد كارفرما مي تواند خسارت خود را مطابق ضمانت نامه از بانك مطالبه كند.
3-ضمانت نامه پيش پرداخت
بعد از تعيين برنده مناقصه معمولاً، كارفرما جهت كمك به پيمانكار و تسريع در روند اجراي پروژه درصدي از مبلغ قرارداد را به پيمانكار پرداخت مي كند. بدين جهت پيمانكار بايد ضمانت نامه پيش پرداخت به كارفرما ارائه كند تا در صورت عدم اجراي تعهداتش كارفرما وجه ضمانت نامه را از بانك مطالبه و دريافت نمايد.
4-ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان
در هر مرحله با پيشرفت پروژه، پيمانكار صورت وضعيت هزينه هاي انجام شده را براي كارفرما ارسال و با تاييد كارفرما پس از كسر درصدي از هر صورت وضعيت به عنوان كسور وجه الضمان، مابقي وجه آن را به پيمانكار پرداخت مي نمايد. بعد از اتمام قرارداد، پروژه به صورت تحويل موقت به كارفرما واگذار مي شود تا در صورت تائيد آن در مدتي معين، درصد كسر شده از پيمانكار در طول دوره انجام پروژه به ايشان پرداخت شود. اگر در فاصله تحويل موقت تا تحويل قطعي، پيمانكار بخواهد كسور وجه الضمان را از كارفرما دريافت كند، به درخواست پيمانكار ضمانت نامه بانكي به او ارائه ميگردد . اين نوع ضمانت نامه را استرداد كسور وجه الضمان مي ناميم .
5-ضمانت نامه تعهد پرداخت
به موجب اين ضمانت نامه، بانك پرداخت بدهي يك متقاضي از انجام معامله يا كاري مشخص را تعهد مي كند و اگر بدهكار بدهي خود را به موقع به طلبكار پرداخت نكند،طلبكار ميتواند مطالبات خود را به مبلغ مندرج در ضمانت نامه از بانك دريافت نمايد.
6-ضمانت نامه گمركي
الف)ضمانت نامه هاي پرداخت عوارض گمركي
اين نوع ضمانت نامه ها در مواقعي به كار گرفته مي شود كه وارد كننده كالا، توان پرداخت يكجا و نقدي سود و عوارض گمركي كالاي وارده را ندارد و به ناگزير از گمرك درخواست مي كند با تعيين مهلتي براي پرداخت بدهي، مجوز ترخيص كالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمركي صادر نمايد، اما به لحاظ آنكه اين احتمال وجود دارد كه وارد كننده كالا بعد از ترخيص كالا پايبند به واريز بدهي ناشي از عوارض گمركي و سود بازرگاني پس از ترخيص و فروش كالاي خود نباشد، از اينرو با تعويق واريز بدهي، منوط به ارائه ضمانت نامه بانكي موافقت مي نمايند.
ب)ضمانت نامه ترخيص موقت كالا
چون اين رويه وجود دارد كه كالا يا ماشين آلاتي به عنوان نمونه جهت بازاريابي از طريق نمايش در نمايشگاه هاي تجاري، كپي برداري براي ساخت داخلي يا آنكه به دلايل ديگر براي مدت كوتاهي به كشور وارد شوند و قصد وارد كننده، مرجوع نمودن كالا يا ماشين مزبور به كشور مبداء مي باشد، گمرك اجازه ميدهد اين كالا با توديع ضمانت نامه اي معتبر معادل مبلغ سود بازرگاني و عوارض گمركي كالاي مزبور، بدون پرداخت وجهي و براي مدت مورد قبولي به كشور وارد شود.
چنانچه كالا يا ماشين آلات مربوطه ظرف مدت مزبور از كشور خارج شود، ضمانت نامه موصوف باطل خواهد شد و در غير آن صورت وجه ضمانت نامه الزاماً از بانك صادر كننده مورد مطالبه قرار گرفته و با وجوه ماخوذه بدهي هاي متعلقه گمركي مورد تسويه قرار مي گيرد.
ج)ضمانت نامه ترانزيت كالا
اينگونه ضمانت نامه ها به منظور تضمين و پرداخت سود و عوارض گمركي كالايي صادر مي شود كه قصد وارد كننده، ترانزيت كالا از مرز گمركي و عبور آن از داخل كشور و خروج آن از ساير مرزهاي گمركي كشور مي باشد. گمرك كشور به دليل اطمينان از خروج ترانزيتي كالا، نسبت به اخذ ضمانت نامه موصوف اقدام مي نمايد. بديهي است در صورتي كه كالاي مورد ترانزيت از كشور خارج شود ضمانت نامه ابطال خواهد شد و در غير اينصورت يعني عدم خروج كالا بر خلاف قرار اوليه(به هر دليلي از جمله آسيب ديدن آن طي سفر) گمرك نسبت به مطالبه وجه ضمانت نامه از بانك اقدام خواهد نمود.
د)ضمانتنامه پاساوان كالا
اينگونه ضمانت نامه ها براي تضمين پرداخت سود و عوارض گمركي كالاي وارداتي مي باشد كه به لحاظ عدم امكان نگهداري كالا در گمرك ورودي كشور و يا ساير مشكلات پرداخت سود و عوارض مربوطه، كالاي موصوف با نظارت گمرك به ساير گمركات يا انبارهاي مورد قبول وارد كننده منتقل و پس از پرداخت عوارض مربوطه ضمانت نامه مذكور باطل مي شود.
 
7-ساير ضمانت نامه ها
ضمانت نامه هاي بانكي، علاوه بر پوشش ريسك هاي مختلف كه در بالا به آن اشاره شد مي تواند براي پوشش بسياري ديگر از انواع خطرات كه در مبادلات تجاري و بين المللي وجود دارد مورد استفاده قرار گيرد. ضمانتنامه هاي قضايي كه يكي از مهمترين انواع آنها "ضمانتنامه رفع توقيف كشتي" مي باشد را مي توان از اين گروه برشمرد.
صدور ضمانت‌نامه عمل تجاري محسوب مي‌شود. هرچند اين اسناد، با برات و اسناد قابل انتقال ديگر مثل چك و سفته تفاوت دارند.
 

تاریخ:
1397/07/04
بازدید:
28105
منبع:
تصاویر مرتبط


  فیلم مرتبط
  مشاهده نظرات (تعداد نظرات 1)

  ارسال نظرات
  نام
  پست الکترونیک
  شماره تلفن
  توضیحات
  تغییر کد امنیتی
  کد امنیت
  Powered by DorsaPortal