تسهيلات امتيازي مهر ايرانهمانگونه كه مي دانيد منابع قرض الحسنه بانك ها كه از محل گردش حساب هاي اشخاص(اعم از حقيقي/ حقوقي) تأمين مي گردد، محدود و درخواست هاي اشخاص براي دريافت تسهيلات از بانك ها نامحدود است.
در اين رابطه منابع بانك قرض الحسنه مهر ايران نيز محدود و متقاضيان اخذ تسهيلات قرض الحسنه از اين بانك نسبت به ساير بانك ها بيشتر مي باشند، لذا به منظوراستفاده بهينه از منابع و پاسخگويي مناسب به متقاضيان بويژه افراد نيازمند و اقشارآسيب پذير، اعطاي حق تقدم و امتياز به صاحبان حساب نزد اين بانك براي استفاده از اولويت در دريافت تسهيلات قرض الحسنه فراهم گرديده است، از اين رو دارندگان حساب هاي قرض الحسنه (جاري يا پس انداز) مي توانند با رعايت ضوابط و مقررات جاري بانك و به انتخاب خودشان از تسهيلات قرض الحسنه اين بانك بهره مند گردند.
در اين راستا بانك قرض الحسنه مهر ايران مبادرت به تنظيم ضرايب امتيازي با توجه به مدت انتظار هريك از مشتريان بمنظور اولويت بندي در اعطاي تسهيلات با ملحوظ نظر قرار دادن توان مشتري در كسب ميانگين حساب مورد نياز و متعاقباً دريافت مبلغ تسهيلات درخواستي و ميزان اقساط ماهانه ، در قسمت راهنماي مشتريان اقدام نموده است .
از اين رو متقاضيان مي توانند با مراجعه به قسمت "محاسبه تسهيلات امتيازي"و درج مبلغ تسهيلات مورد نياز به همراه مبلغ قسط ماهانه و ثبت مدت ميانگين مدنظر(كمتر از 6 ماه يا بالاتر از 6 ماه) از ميزان حداقل هاي لازم براي بهره مندي از وام قرض الحسنه اين بانك مطلع گردندكه در اين خصوص موارد ذيل جهت آگاهي بيشتر مشتريان عنوان مي گردد.
مشترياني كه توانايي ايجاد ميانگين هاي حساب بالاتري را داشته باشند، مي توانند از اولويت دريافت تسهيلات در فاصله زماني كوتاه تري جهت كسب ميانگين حساب(بطور مثال 3 الي 6 ماه) حسب انتخاب خود، از تسهيلات اين بانك بهره مند گردند.
مشترياني كه توانايي ايجاد ميانگين هاي حساب كمتري را داشته باشند، مي توانند از اولويت دريافت تسهيلات در فاصله زماني طولاني تري جهت كسب ميانگين حساب(بطور مثال 7 الي 12 ماه) حسب انتخاب خود، از تسهيلات اين بانك بهره مند گردند.
مشترياني كه قادر به پرداخت ماهانه اقساط بيش از 5 ميليون ريال باشند، مي توانند از مدت بازپرداخت اقساط كوتاه تري(بطور مثال 18 الي 36 ماه) حسب انتخاب خود، از تسهيلات اين بانك بهره مند گردند.
مشترياني كه قادر به پرداخت ماهانه اقساط كمتر از 5 ميليون ريال باشند، مي توانند از مدت بازپرداخت اقساط طولاني تري(بطور مثال 30 الي 48 ماه) حسب انتخاب خود، از تسهيلات اين بانك بهره مند گردند.
 
   مثال 1)    
اگر شخصي درخواست 100 ميليون ريال تسهيلات قرض الحسنه داشته باشد و بتواند ماهانه 3 ميليون ريال قسط پرداخت نمايد، مي تواند با ايجاد معدل حساب حداقل به ميزان 87 ميليون ريال طي يكسال يا 176 ميليون ريال طي 6 ماه مطابق سياست هاي اعتباري سال 1396 از تسهيلات يادشده با دوره بازپرداخت 42 ماهه بهره مند گردد.
 
   مثال 2)    
اگر شخصي درخواست 120 ميليون ريال تسهيلات قرض الحسنه داشته باشد و بتواند ماهانه 6 ميليون ريال قسط پرداخت نمايد، مي تواند با ايجاد معدل حساب حداقل به ميزان 61 ميليون ريال طي يكسال يا 125 ميليون ريال طي 6 ماه يا 267 ميليون ريال طي 3 ماه، مطابق سياست هاي اعتباري سال 1396 از تسهيلات يادشده با دوره بازپرداخت 24 ماهه بهره مند گردد.
 
   مثال 3)    
اگر شخصي درخواست 150 ميليون ريال تسهيلات قرض الحسنه داشته باشد و بتواند ماهانه 5 ميليون ريال قسط پرداخت نمايد، مي تواند با ايجاد معدل حساب حداقل به ميزان 120 ميليون ريال طي يكسال يا 242 ميليون ريال طي 6 ماه مطابق سياست هاي اعتباري سال 1396 از تسهيلات يادشده با دوره بازپرداخت 36 ماهه بهره مند گردد.
 تاریخ به روز رسانی:
1397/08/20
تعداد بازدید:
913809
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 472)